Privacy Policy NL

PRIVACYBELEID IN OVEREENSTEMMING MET EU-VERORDENING 2016/679

Deze informatieve kennisgeving geeft u aanwijzingen over de verwerking van informatie, zoals hieronder aangegeven, die door u zal worden verstrekt of die in ieder geval beschikbaar is in onze vestiging en die door dezelfde en/of door andere betrokkenen zal worden verwerkt voor de hieronder aangegeven doeleinden.

De Informatie wordt met name verstrekt op grond van EU-Verordening nr. 679/2016 en daaropvolgende nationale aanpassingsverordeningen

  1. De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, overeenkomstig de artikelen 4 en 24 van EU-verordening 2016/679, is het bedrijf Galvamet S.r.l. Unipersonale, Via Dell’Industria, 10, 35014 Fontaniva (PD) ItaliÔ, Fiscaal nummer, BTW nr. 0354299028 en ondernemingsregister Padua nr. 0354299028, Telefoon nr. 049-5942144, Contact e-mail info@galvamet.nl, in de persoon van de gevolmachtigde wettelijke vertegenwoordiger.

  1. Functionaris voor gegevensbescherming (RPD-DPO)

De verantwoordelijke voor de verwerking verricht geen activiteiten waarvoor een functionaris voor gegevensbescherming moet worden aangesteld.

  1. Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

De verstrekte gegevens van persoonlijke aard, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van rechtmatigheid ex art. 6 f) (gerechtvaardigd belang) EU-Verordening 2016/679 als volgt:

Doel 

Gegevensverzameling, door het invullen van formulieren, voor het verzenden van nieuwsbrieven of promotionele mededelingen in het algemeen per e-mail.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Uw toestemming.

  1. Ontvangers en categorieën van ontvangers

De verstrekte gegevens van persoonlijke aard zullen worden meegedeeld aan ontvangers, die de gegevens zullen verwerken in hun hoedanigheid van gegevensverwerkers (art. 28 van EU-verordening 2016/679) en/of als natuurlijke personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking en de gegevensverwerker (art. 29 van EU-verordening 2016/679), voor de in punt 3 hierboven opgesomde doeleinden. Precies, de gegevens worden doorgegeven aan:

subjecten die diensten verlenen voor het beheer van het informatiesysteem en communicatienetwerken, waaronder e-mail, nieuwsbrieven en websitebeheer;

ondernemingen of bedrijven in het kader van bijstands- en adviesrelaties

bevoegde autoriteiten voor de naleving van wettelijke verplichtingen en/of bepalingen van overheidsinstanties, op verzoek.

De subjecten die tot de bovengenoemde categorieën behoren, treden op als gegevensverwerkers, of werken volledig onafhankelijk als afzonderlijke verantwoordelijken voor de verwerking.

De lijst van gegevensverwerkers wordt voortdurend bijgewerkt en is beschikbaar door te schrijven naar het in punt 1) van deze mededeling vermelde e-mailadres.

  1. Doorgifte van gegevens naar het buitenland

De gegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

  1. Bewaartermijn van de gegevens

De gegevens worden gedurende 2 jaar na verzameling bewaard, onverminderd de mogelijkheid voor de betrokkene om zijn wensen te allen tijde te wijzigen en/of te herroepen.

  1. Gegevensverwerkingsmethoden

De verwerking van Persoonsgegevens wordt uitgevoerd met manuele, geautomatiseerde of telematische middelen die geschikt zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen, en wordt uitgevoerd door personeel dat naar behoren is opgeleid in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

  1. Aan u verleende rechten

Wij informeren u dat u de door de Toepasselijke Wetgeving erkende rechten kunt uitoefenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om

toegang tot uw Persoonsgegevens en het kennen van de oorsprong ervan, de doeleinden en het doel van de verwerking ervan, de gegevens van de personen aan wie ze worden meegedeeld, de bewaartermijn van de gegevens of de criteria aan de hand waarvan ze worden bepaald (art. 15); 

om rectificatie te verzoeken (artikel 16);

hun annulering, indien zij niet langer noodzakelijk, onvolledig of onjuist zijn of in strijd met de wet zijn verzameld (art. 17); 

te verzoeken dat de verwerking wordt beperkt tot een deel van de gegevens die op u betrekking hebben (art. 18);

voor zover dit technisch mogelijk is, de informatie die op u betrekking heeft (art. 20) of die vrijwillig door u is verstrekt (art. 20) in een gestructureerd formaat te ontvangen of aan u of aan derden door te geven 

om zich te verzetten tegen de verwerking ervan op basis van een rechtmatig belang (art. 21);

alsmede om uw toestemming te allen tijde in te trekken, indien deze de grondslag vormt voor de verwerking (intrekking van de toestemming heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven).

Voornoemde rechten kunnen worden uitgeoefend door middel van een schriftelijk verzoek dat zonder formaliteiten aan de verantwoordelijke voor de verwerking wordt gericht op de in punt 1) van deze mededeling genoemde contactpersonen.

De verantwoordelijke voor de verwerking doet dit onverwijld en in ieder geval uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek.

Wij herinneren u eraan dat u, indien het antwoord op uw verzoek volgens u niet bevredigend is, contact kunt opnemen en een klacht kunt indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit overeenkomstig de toepasselijke regelgeving. 

Herziening mei 2018